Regulamin – Befame

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „______________________”

obowiązujący od 31 marca 2020 r.

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy rozumieć je w sposób następujący:

 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dostawa – usługa dostarczenia zamówionego Produktu realizowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy transportowej lub kurierskiej na wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych // osoba prawna // jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,  składająca zamówienie w Sklepie Internetowym lub zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – osobisty profil Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony poprzez Rejestrację, zabezpieczony loginem i hasłem nadanym samodzielnie przez Klienta, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym, na którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności dane o składanych przez niego Zamówieniach;
 • Koszyk – wirtualne narzędzie Sklepu Internetowego, służące do gromadzenia ofert zakupu Towarów wybieranych przez Klienta w jednym miejscu, celem złożenia Zamówienia;
 • Newsletter – elektroniczny biuletyn informujący o nowościach, promocjach oraz ofertach w Sklepie Internetowym, przesyłany cyklicznie przez Sprzedawcę do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy w formie elektronicznej treści marketingowych;
 • Produkt – każdy mebel oferowany do sprzedaży internetowej przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego;
 • Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym w szczególności ogólne warunki sprzedaży Towarów i Usług oraz warunki Dostawy.
 • Rejestracja – proces założenia Konta w Sklepie Internetowym, dokonywany samodzielnie przez Klienta;
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem ____________ przeznaczony do prezentacji oferty Sprzedawcy oraz składania zamówień przez Klientów;
 • Sprzedawca – Beskidzie Fabryki Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Piekarskiej 130, , wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000285770, NIP: 9372186313, REGON: 072188424, o kapitale zakładowym 1 500 000,00 zł, adres e-mail: contact@befame.com, numer telefonu: 696 096 671;[Nu1] 
 • Umowa Sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Klienta i Sprzedawcę, której przedmiotem są Produkty;
 • Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów, sposób zapłaty oraz dane Klienta oraz miejsce dostawy.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady dokonywania przez Klientów transakcji kupna-sprzedaży asortymentu oferowanego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, w tym zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość drogą elektroniczną, zasady realizacji Umów Sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Administratorem Sklepu Internetowego odpowiedzialnym za jego prowadzenie jest Sprzedawca.
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest, aby Klienci mieli możliwość zapoznać się z szeroką gamą Produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz dla umożliwienia Klientom dokonywania zakupów Produktów drogą elektroniczną na odległość.
 4. Sklep Internetowy świadczy swoje usługi dla każdego Klienta, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 1. ZASADY KOORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Sprzedawca zaznacza oraz informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych, w tym danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 2. Aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było w pełni możliwe Klient musi posiadać:
  a. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,
  b. aktywną pocztę elektroniczną (adres e-mail),
  c. jedną z poniżej wskazanych przeglądarek internetowych
  • Internet Explorer,
  • Mozilla Firefox,
  • Google Chrome,
  • Opera,
  • Apple Safari
 3. Każdy spełniający wymagania określone w pkt. 2 powyżej, ma możliwość bezpłatnego zapoznania się z ofertą Produktów Sprzedawcy zamieszczoną w Sklepie Internetowym, bez konieczności Rejestracji.
 4. Bez konieczności Rejestracji możliwe jest także korzystanie z Newslettera, wymaga to jednakże podania przez osobę zainteresowaną adresu e-mail.
 5. Aby złożyć Zamówienie oraz dokonać zakupu Produktu w Sklepie Internetowym konieczne jest założenie Konta.
 6. Założenie Konta następuje w drodze Rejestracji i jest w zupełności darmowe.
 7. Założyć Konto może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych // osoba prawna // jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 8. Rozpoczynając Rejestrację Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym winien podać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • ewentualnie dane do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient będzie zainteresowany otrzymywaniem faktury VAT po dokonaniu zakupu Produktu;
 9. W trakcie Rejestracji Klient jest obowiązany nadać samodzielnie login oraz hasło do swojego Konta, a następnie jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do Konta w Sklepie Internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 10. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient winien potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie kliknąć w „Zarejestruj się”.
 11. Założenie Konta jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 12. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją dotyczącą aktywacji Konta.
 13. Po przeprowadzeniu Rejestracji Konto należy aktywować, zgodnie z instrukcjami przesłanymi w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 powyżej, w przeciwnym wypadku Klient nie będzie miał możliwości korzystania z Konta.
 14. Po dokonaniu Rejestracji, Klient będzie miał możliwość edytowania swoich danych podanych w trakcie Rejestracji.
 15. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi:
  • składanie Zamówień oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym,
  • śledzenie statusu złożonych Zamówień,
  • przeglądanie archiwalnych Zamówień,
  • modyfikowanie danych rejestracyjnych, w tym wskazanie adresu dostawy innego niż adres zamieszkania,
 16. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony i może zostać w każdym momencie przez Klienta usunięte.
 17. Sprzedawca jest uprawniony usunąć Konto Klienta w sytuacji, gdy:
  • Klient narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,
  • Klient podał w tracie Rejestracji nieprawdziwe dane,
  • Klient w trakcie składania Zamówienia lub zawierania Umowy Sprzedaży podał nieprawdziwe dane,
  • Klient przy dokonywaniu płatności podał nieprawdziwe dane.
 18. Za podanie nieprawdziwych danych uznaje się w szczególności:
  • podanie danych adresowych, na podstawie których nastąpi nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
  • podanie danych adresowych, na podstawie których nastąpi dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w lit. a powyżej.
 19. Każde usunięcia Konta powoduje, iż wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.
 1. PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Wszystkie Produkty są tworzone i produkowane przez Sprzedawcę, a zatem Sprzedawca zapewnia, że są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Szczegółowe informacje o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym zdjęcia obrazujące wygląd danego Produktu, znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.befame.com oraz w Sklepie Internetowym w treści opisu każdego Produktu.
 3. Zdjęcia poszczególnych Produktów oraz opisy parametrów i funkcjonalności Produktów zamieszczone w ofercie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej Sprzedawcy służą wyłącznie temu, aby Klient mógł wyrobić sobie ogólne wrażenie o Produkcie. Są one jednak poddane ograniczeniom technicznym, zatem Sprzedawca zastrzega, że wygląd poszczególnych Produktów na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie Internetowym lub na stronie internetowej Sprzedawcy może różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu, bowiem różnice te mogą wynikać między innymi z ograniczeń lub jakości fotografii, warunków oświetlenia lub ustawień wyświetlacza, z którego korzysta Klient. Nadto Sprzedawca zastrzega także, że opis techniczny poszczególnych Produktów może zawierać pewne uproszczenia związane z jego dostosowaniem do wersji czytelnej i zrozumiałej dla Klienta oraz właściwej celowi jego zamieszczenia w Sklepie Internetowym.
 4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości zastrzeżenia Sprzedawcy zawarte w pkt. 3 powyżej, nie powodują skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.
 5. Przy każdym opisie Produktu w Sklepie Internetowym jest wskazana cena sprzedaży danego Produktu podana w walucie polski złoty (PLN), zawierająca już podatek od towarów i usług.
 6. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów Dostawy zakupionych Produktów do Klienta.
 7. Przy każdym opisie Produktu w Sklepie Internetowym znajduje się również informacja o dostępności danego Produktu.
 8. Dostępność danego Produktu w Sklepie Internetowym może być określona poprzez użycie następujących pojęć, które należy rozumieć w sposób poniżej wskazany:[Nu2] 
  • „Produkt dostępny – dodaj do koszyka” – oznacza, iż Produkt jest w pełni dostępny i Klient ma możliwość dokonania jego zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • „Produkt zarezerwowany” – oznacza, iż Sprzedawca dysponuje jedynie niewielką ilością sztuk danego Produktu, które w danym momencie znajdują się w Koszyku innych Klientów, którzy jeszcze nie dokonali jego zakupu, zatem niewykluczone, iż w najbliższym czasie Produkt wróci do sprzedaży i będzie dostępny;
  • „Produkt niedostępny – zapytaj Sprzedawcę” – oznacza, iż Produkt nie jest aktualnie dostępny do sprzedaży w Sklepie Internetowym, ale jeśli Klient byłby zainteresowany jego zakupem, ma możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Sprzedawcy z zapytaniem czas kiedy Produkt stanie się dostępny lub o możliwość wyprodukowania Produktu specjalnie dla Klienta.
 9. Sprzedawca jest uprawiony w każdym czasie dokonywać zmian w opisach oraz cenach poszczególnych Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że uprawnienie powyższe nie wpływa na ceny Produktów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 1. DOSTAWA PRODUKTÓW
 1. Sprzedawca wraz z Produktami oferuje również usługę Dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega, że usługa Dostawy realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 3.  Sprzedawca w ramach sprzedaży w Sklepie Internetowym nie oferuje możliwości samodzielnego odbioru Produktu przez Klienta
 4. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przez Sprzedawcę na adres wskazany w treści składanego Zamówienia za pośrednictwem firmy transportowej lub kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę.
 5. Koszty Dostawy nie są wliczone do ceny sprzedaży podanej przy opisie Produktu zamieszczonym w Sklepie Internetowym oraz na stronie internetowej Sprzedawcy, a ich wysokość jest zależna od gabarytów oraz ilości zakupionych Produktów.
 6. Dostawa zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie 30 dni  od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa odbywa się co do zasady w Dni Robocze w godzinach pracy firmy transportowej lub kurierskiej, z której usług korzysta Sprzedawca.
 8. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z przyczyn leżących po stronie firmy transportowej lub kurierskiej, Dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie wskazanym w pkt. 6 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta i do decyzji Klienta pozostawi czy Dostawa ma zostać zrealizowana w terminie późniejszym, czy Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybierze opcję Dostawy w późniejszym terminie, to Sprzedawca ustali w porozumieniu z Klientem nowy termin realizacji Dostawy i w tym terminie dostarczy zakupione Produkty, natomiast jeżeli Klient wybierze opcję odstąpienia od Umowy Sprzedaży, to Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych zwróci Klientowi kwotę uiszczoną tytułem ceny sprzedaży za zakupione Produkty.
 9. Sprzedawca zaleca Klientom, aby w obecności pracownika firmy transportowej lub kurierskiej, który dostarczy zakupione Produkty, rozpakowali Produkty oraz dokonali ich zbadania pod kątem tego czy nie posiadają one widocznych uszkodzeń, co pozwoli w przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń na spisanie odpowiedniego protokołu i zabranie uszkodzonego Produktu z powrotem do Sprzedawcy, co z całą pewnością przyspieszy proces reklamacji lub wzajemny zwrot świadczeń, jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 10. Wydanie zakupionych Produktów nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny sprzedaży, a do momentu zapłaty całości ceny sprzedaży Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z zasadami prezentowanymi w dalszej części niniejszego paragrafu.
 2. Procedura składania Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania Produktów do Koszyka poprzez kliknięcie w „Produkt dostępny – dodaj do koszyka”.
 3. Produkty dodane do Koszyka zostają zarezerwowane dla Klienta i będą znajdować się w Koszyku maksymalnie przez ___  minut.
 4. Do Koszyka może być dodawana dowolna ilość Produktów, a Klient może w każdej chwili modyfikować zawartość swojego Koszyka, dodając i usuwając z niego poszczególne Produkty.
 5. Poprzez kliknięcie w „Koszyk” lub „Przejdź do Koszyka  Klient może wybrać również sposób zapłaty oraz uzyskać informacje o kosztach Dostawy znajdujących się Koszyku Produktów.
 6. Po skompletowaniu całości Zamówienia oraz zapoznaniu się z ostateczną wysokością kosztów Dostawy zamawianych Produktów, złożenie Zamówienia następuje w chwili kliknięcia przez Klienta w „Zamawiam”.
 7. Po kliknięciu w „Zamawiam” Klient będzie miał możliwość zalogowania się do swojego Konta lub wszczęcia procesu Rejestracji.
 8. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient ponownie ma możliwość zweryfikowania oraz zmodyfikowania swojego zamówienia, w tym momencie winien również podać adres, na który ma zostać zrealizowana Dostawa oraz wskazać czy chce otrzymać fakturę VAT.
 9. Poprzez akceptację Regulaminu podczas procesu Rejestracji Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej lub poprzez udostępnienie faktury VAT na Koncie Klienta
 10. Niezależnie od zgody wyrażonej w pkt. 9 powyżej Sprzedawca może na życzenie Klienta wystawić i przesłać mu fakturę VAT w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.
 11. Zgoda  wyrażona w pkt. 9 powyżej może zostać przez Klienta w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia woli przez Klienta w formie elektronicznej przesłanego na adres: contact@befame.com ______________________ .
 12. Jeśli wszystkie dane w Zamówieniu są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając w „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – jest to moment zawarcia Umowy Sprzedaży, wiążący i ostateczny dla Sprzedawcy i Klienta.
 13. Sprzedawca poinformuje Klienta o złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta.
 14. Po kliknięciu w „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany na stronę „Płatności”, za pośrednictwem której będzie mógł dokonać płatności za złożone Zamówienie w sposób przez siebie wybrany.
 15. Po dokonaniu zapłaty, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę oraz informacjami o statusie swojego Zamówienia.
 16. Po zalogowaniu się na Konto Klient może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” stan i status swojego Zamówienia.
 1. SPOSOBY I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient może dokonać płatności za złożone Zamówienie w sposób następujący:
  • przelewem online za pośrednictwem bankowości internetowej,
  • tzw. „szybkim przelewem” lub kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24,
  • za pośrednictwem BLIK,
  • płatność za pobraniem przewoźnikowi podczas Dostawy gotówką lub kartą płatniczą.
 2. W zależności od wybranego sposobu płatności 
  • w przypadku płatności przelewem online za pośrednictwem bankowości internetowej, Klient otrzymuje dane do przelewu, tj. nazwę Sprzedawcy, adres Sprzedawcy, numer rachunku bankowego Sprzedawcy, kwotę przelewu oraz tytuł przelewu, i winien za pośrednictwem bankowości internetowej banku, w którym posiada rachunek bankowy, dokonać stosownego przelewu – w takim przypadku płatność następuje z góry, co oznacza, że zamówione Produkty zostaną wysłane do Klienta po zaksięgowaniu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  • w przypadku płatności szybkim przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24, Klient zostanie przekierowany do portalu Przelewy24 i tam może dokonać wyboru banku lub karty płatniczej za pośrednictwem, którego chce dokonać płatności – w takim przypadku płatność następuje z góry, co oznacza, że zamówione Produkty zostaną wysłane do Klienta po zaksięgowaniu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  • w przypadku płatności za pośrednictwem BLIK, Klient zostanie poproszony o podanie kodu wygenerowanego w bankowości mobilnej lub internetowej do płatności BLIK – w takim przypadku płatność następuje z góry, co oznacza, że zamówione Produkty zostaną wysłane do Klienta po zaksięgowaniu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  • w przypadku płatności za pobraniem przewoźnikowi podczas Dostawy gotówką lub kartą płatniczą, płatność następuje w wybranej przez Klienta formie w momencie dostarczenia mu zamówionych Produktów do rąk przewoźnika, z zastrzeżeniem, że przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od przewoźnika, co spowoduje konieczność dokonania płatności w formie gotówkowej do rąk przewoźnika.
 3. Usługę „szybkich przelewów” oraz płatności BLIK za pośrednictwem portalu Przelewy24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 
 4. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu Przelewy24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 6. Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem portalu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl. 
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia zakupionych Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W szczególności prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).;
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenie woli w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że dla zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy pocztą na adres siedziby, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: _____________________.
 4. Aby ułatwić Konsumentom procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na Koncie każdego Klienta formularz odstąpienia, z którego Klient może skorzystać postępując zgodnie z instrukcjami wraz z nim zamieszczonymi i przesłać w formie elektronicznej do Sprzedawcy, co oczywiście nie jest obowiązkiem Klienta. 
 5. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostanie złożone na formularzu lub w formie dokumentowej na wskazany w pkt. 2 adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą, a Sprzedawca i Klient zobowiązani są do zwrotu świadczeń wzajemnych.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi całą cenę sprzedaży wraz z kosztami Dostawy  w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przy opłaceniu danego Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób. W żadnym przypadku Klient nie zostanie obciążony jakąkolwiek opłatą za zwrot należności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie będzie zobowiązany do odbioru Produktu od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument jest zobowiązany na koszt własny w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić Produkty zakupione w ramach Umowy Sprzedaży, od której złożono oświadczenie o odstąpieniu, przesyłając je na adres: Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o. ______________________________  z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest, aby Klient odesłał Produkty przed upływem tego terminu.
 10. W przypadku, gdy Produkty nie mogą zostać odesłane w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie zostały dostarczone Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca na koszt własny dokona odbioru Produktów od Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Klientem.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. REKLAMACJA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Klienci będący Konsumentami są uprawnieni do złożenia reklamacji na Produkty zakupione w Sklepie Internetowym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów.
 2. Sprzedawca odpowiada za wady Produktów stwierdzone przed upływem 2 lat od dostarczenia Produktu Klientowi, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W ramach rękojmi za wady fizyczne Produktów Klient będący Konsumentem może żądać:
  • naprawy wadliwego Produktu,
  • wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad,
  • obniżenia ceny zakupu wadliwego Produktu,
 4. odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy wada Produktu jest istotna.
 5. Reklamacja może zostać złożona w każdej formie prawnie dopuszczalnej, wybranej przez Klienta, przy czym dla ułatwienia Klientom złożenia reklamacji Sprzedawca udostępnia możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszonego na stronie ______________________.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 1. REKLAMACJA PRODUKTÓW PRZEZ KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Klienci nie będący Konsumentami są uprawieni do złożenia reklamacji na Produkty zakupione w Sklepie Internetowym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów oraz zmodyfikowanymi zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego paragrafu. 
 2. Sprzedawca odpowiada za wady Produktów stwierdzone przed upływem 2 lat od dostarczenia Produktu Klientowi, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W ramach rękojmi za wady fizyczne Produktów Klient niebędący Konsumentem może żądać:
  • naprawy wadliwego Produktu,
  • wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad,
  • obniżenia ceny zakupu wadliwego Produktu.
 4. Jeżeli Klient żąda naprawy lub wymiany wadliwego Produktu jest obowiązany na koszt własny dostarczyć Produkt do siedziby Sprzedawcy.
 5. Koszty naprawy lub wymiany wadliwego Produktu obciążają Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany na czas naprawy lub wymiany zapewnić Produktu zastępczego. 
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dla celów zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celach marketingowych Produktów oferowanych do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego od Klienta będą pobierane dane osobowe, tj.:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres Dostawy,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, tj. nazwa lub firma prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, adres siedziby działalności gospodarczej, numer NIP.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej  jest Sprzedawca, tj. spółka Beskidzie Fabryki Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Piekarskiej 130, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000285770.
 3. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 1 powyżej.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta udzielanej w momencie wprowadzenia danych do formularza rejestracyjnego podczas Rejestracji, która to zgoda w każdym momencie może zostać przez Klienta cofnięta.
 6. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczne z koniecznością usunięcia Konta.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży oraz do świadczenia usług marketingowych.
 1. PROMOCJE
 1. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne obejmujące promocje na jeden lub większą ilości Produktów lub na inne warunki sprzedaży.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba że w warunkach promocji wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. Promocje nie obejmują Umów Sprzedaży zawartych przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego, chyba że w warunkach promocji wyraźnie zastrzeżono inaczej
 1. NEWSLETTER
 1. Każda zainteresowana osoba może subskrybować Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Celem uruchomienia usługi subskrypcji Newslettera osoba zainteresowana musi podać swój adres e-mail, na który chce otrzymywać informacje o nowościach, promocjach oraz ofertach w Sklepie Internetowym.
 3. Zainteresowana osoba będzie otrzymywała Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 4. Każda osoba korzystająca z Newslettera może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
 1. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚĆI 
 1. Klienci posiadający Konto mają możliwość umieszczać w Sklepie Internetowym pod opisem każdego Produktu opinie o danym Produkcie.
 2. Opinie zamieszczane przez Klientów Sklepu Internetowego nie mogą naruszać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajach
 3. Opinie zamieszczane przez Klientów powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez Klientów, które są opiniami o charakterze subiektywnym.
 5. W celu zamieszczenia przez Klienta opinii odnoszących się do Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj. nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.
 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, oraz naruszać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawca ma prawo odmówić publikacji opinii.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia opinii Klienta w całości lub części bez podania przyczyny.
 9. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy bezpłatnej licencji na korzystanie z opinii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 2. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdej chwili na stronie internetowej ____________________ .
 3. Sprzedawca jest uprawiony wprowadzać zmiany postanowień Regulaminu, z  zastrzeżeniem, że o każdorazowej zmianie Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, a każda zmiana będzie obowiązywała po upływie 14 dni od dnia ich umieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej